Designeren som fasilitator

Posted by: on Dec 6, 2011 | 2 Comments

Det økende fokuset på brukersentrering i design har ført til nye roller for designeren. Tiden for ensomme kreative prosesser i lukkede studioer er definitivt forbi; nå er det helst brukeren selv som skal utforme løsningene. På godt norsk kaller vi denne aktiviteten for co-creation, eventuelt samskaping.

Innen tjenestedesign er fasilitatorkompetanse ekstra viktig. Siden tjenester oppstår i møte mellom organisasjon og kunde/bruker/pasient er eierskap til “produktet” essensielt for å faktisk levere. Lykke til med å tre en elegant designet velkomsthilsen over hodet på resepsjonisten; hvis den skal brukes må vedkommende selv ha bidratt i utviklingen.

Men kan norske designere fasilitere? Tja. Mange av oss har lært det i arbeidslivet, men jeg kan vel ikke skryte av noen grundig innføring under utdanningen min. Hvis vi fasilierte noen ble det som oftest andre designstudenter, og det er virkelig ikke det samme som å inspirere regnskapsførere til kreativ løsningsutforming (en selvopplevd prøvelse fra tidlig i karrieren).

I samtaler med andre designere kommer fasilitering nå opp som en naturlig del av prosessen vår. Diskusjonene går ikke på om det skal gjøres, bare hvordan. Skal man involvere ansatte i behovskartleggingen fra starten? Hvor detaljert skal løsningene utformes før designerne tar over igjen? Hva med testing?

En ting er sikkert. Nye fag trengs i designutdanningen. Tiden for ensomme kreative prosesser er som sagt definitivt over.

 

ENGLISH VERSION:

THE DESIGNER AS FACILITATOR

The growing focus on user centered in design has led to new roles for the designer. The time for solitary creative processes in closed studios are definitely over, now is the time the user to formulate solutions. We call this activity for co-creation.

Within the service design is competence within facilitation extra important. Since services occur in the meeting between organization and customer / user / patient, ownership of the “product” is essential for delivery. Pushing an elegantly designed greeting on the receptionist is hardly a smart move. If a new greeting is to be used, the receptionist needs to be involved in its development.

But do Norwegian designers know how to facilitate? Well. Many of us have learned the hard way in our carreers, but I can not boast of a thorough grounding in my education. If we facilitated anyone it was usually other design students, which is really not the same as to encourage accountants to creative solution design (an experienced trial early in my career).

In conversations with other designers facilitation is now a natural part of our process. The discussions are not about IF, just HOW. Should we involve employees in the needs analysis from the start? How detailed should the solutions be designed before the designers take over again? What about testing?

One thing is certain. New curriculum is needed in design education. The time for solitary creative process is as said definitely over.

Be Sociable, Share!

2 Comments

 1. anna
  December 6, 2011

  Ingvild….co-creation er gjennom hele prosessen….det mener jeg :-)

  Reply
 2. Ingvild Sundby
  December 6, 2011

  Ikke overraskende! Jeg er enig :)

  Reply

Leave a Reply